Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Soulmade Cosmetics.

Soulmade Cosmetics  verwerpt hierbij uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van welke aard dan ook van (potentiële) opdrachtgevers c.q. klanten.

2. Privacy

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen of voor een workshop aan te melden, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en producten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Soulmade Cosmetics  en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

4. Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen bestellingen plaatsen via de website.

5. Prijzen

Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven informatie.

6. Informatie via de website

De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

7. Wijziging

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling of aanmelding bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

8. Betaling

Betaling is alleen mogelijk via de door ons op de webshop aangegeven betalingsmogelijkheid.

9. Verzending

Alle bestellingen worden verstuurd via Postnl.

10. Levertijden

Alle opdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Vertragingen in de levering geven geen recht op annulering van de opdracht of schadevergoeding.

11. Verzendkosten

De verzendkosten bestaan uit de volgende deelkosten: Verpakkingskosten, transportkosten en administratiekosten.
Indien de werkelijke verzendkosten hoger uitvallen dan opgegeven op de website, behoud Soulmade Cosmetics zich het recht voor de verzendkosten naar ratio te verhogen. Soulmade Cosmetics zal de verhoging door middel van een E-mail bericht aan de klant kenbaar maken.

12. Retouren

Geleverde cosmetica producten worden in de regel niet teruggenomen.

Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten wilt retourneren omdat ze niet in orde zijn, kunt u per e-mail contact opnemen met Soulmade Cosmetics. Na overleg kan door Soulmade Cosmetics besloten worden uw product terug te nemen.

Retourzending is alleen mogelijk als het product ongeopend, onbeschadigd en niet gebruikt is. 
De kosten verbonden aan het retour zenden zijn voor rekening van klant.
Uw retourzending is (tot het moment dat uw zending door ons is ontvangen) voor uw eigen risico.

15. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken.

16. Aansprakelijkheid

Soulmade Cosmetics is niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Soulmade Cosmetics, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen of instellingen ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of eigen opzet van Soulmade Cosmetics.

Evenmin is Soulmade Cosmetics aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen, tenzij dit te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van Soulmade Cosmetics.
Mocht Soulmade Cosmetics gronden aanwezig achten om van deze aansprakelijkheidsbeperking op grond van deze voorwaarden af te wijken, geschied zulks slechts indien en voorzover een door Soulmade Cosmetics gesloten verzekering met betrekking tot bedrijfsaansprakelijkheid dekking biedt.

De opdrachtgever vrijwaart Soulmade Cosmetics tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in deze voorwaarden zijn vermeld.

17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing.

Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.